Zakład produkcyjny: ul.Towarowa 11, Gliwice

1. Zasady zachowania prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia zasady dotyczące zachowania prywatności w FOAM FACTORY sp. z o.o. oraz zawiera informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Rozumiemy, że zachowanie poufności danych jest niezwykle ważne dla naszych Klientów. Dlatego wprowadziliśmy procedury mające zapewnić, że wszelkie dane osobowe uzyskiwane od Klientów odwiedzających stronę internetową www.foamfactory.pl (zwane dalej „Stroną”) i korzystających z usług świadczonych przez FOAM FACTORY sp. z o.o. drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej (np. poprzez złożenie zapytania o szkolenia, zapytanie o usługę certyfikacji, zgłoszenie reklamacji, kontakt

w sprawie realizacji innych usług) są przetwarzane i przechowywane zgodnie z przyjętą praktyką przetwarzania informacji oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

2. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FOAM FACTORY sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Towarowa 11, (44-100),

NIP 631-270-27-90,KRS 0000952462,

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, tel. +48 32 760 56 00.

3. Pozyskiwanie informacji i danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, charakter niektórych usług, obowiązujące przepisy prawa oraz korzystanie z niektórych usług wymaga podania określonych danych.

Państwa dane osobowe możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa na przykład:

 • e-mail z zapytaniem,
 • formularz kontaktowy z zapytaniem zamieszczony na www,
 • poczta tradycyjna,
 • kontakt telefoniczny.

Najczęściej gromadzone przez FOAM FACTORY sp. z o.o. dane od Klientów:

 • nazwisko i imię,
 • adres e-mail (służbowy, lub prywatny),
 • numer telefonu komórkowego (służbowy, lub prywatny),
 • adres miejsca pracy,
 • stanowisko,
 • dane płatności i dostawy, w tym adres fakturowania i dostawy,
 • wszelkie inne udzielane informacje.

4. Wykorzystanie gromadzonych informacji (cele przetwarzania)

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem domeny www.foamfactory.pl,
 2. przygotowanie oferty handlowej,
 3. sprzedaż produktów i usług,
 4. zawarcie i realizacja zlecenia z klientem,
 5. rozpatrywanie reklamacji, skarg, odwołań,
 6. dochodzenie roszczeń przed sądem oraz windykacja niespłaconych zobowiązań,
 7. rozwijanie, zarządzanie i wprowadzanie na rynek usług mających spełnić potrzeby naszych Klientów,
 8. marketing usług, w tym przesyłanie zamówionych informacji handlowych,
 9. administrowanie i obsługiwanie kont pocztowych pracowników,
 10. kontaktowanie się z Klientami w związku z ich zapytaniami,
 11. uzyskiwanie określonych informacji w celu tworzenia statystyk dla potrzeb wewnętrznych związanych z dostawą usług,
 12. zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Dzielenie się informacjami o Klientach i Kontrahentach z osobami trzecimi

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione naszym podmiotom zależnym i nadrzędnym w celu przetwarzania w ramach administracji wewnątrz FOAM FACTORY sp. z o.o. oraz w celu świadczenia usług, jeżeli ich elementy składowe są świadczone przez podmioty inne niż ten, z którym użytkownik zawarł umowę.

Możemy również udostępnić Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • dostawcom usługi hostingu, konserwacji, centrów obsługi telefonicznej i weryfikacji tożsamości.

pod warunkiem wyrażenia przez nie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przestrzegania regulacji „umowy powierzenia danych”.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władz administracyjnych, organom ścigania, jeżeli będą wymagane
w powyższych celach, na podstawie nakazu lub w celu ochrony prawnej naszych uzasadnionych interesów zgodnie
z obowiązującym prawem.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) . Mogą one również być przetwarzane przez personel działający poza obszarem EOG w naszym imieniu lub w imieniu naszych usługodawców.

7. Dostęp do informacji, prawa związane z przetwarzaniem

7.1.      Dostęp do Państwa Danych Osobowych mają osoby upoważnione w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, aby wszystkie operacje na Państwa Danych Osobowych były rejestrowane
i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

7.2.     Prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia, wniesienia skargi, przenoszenia danych osobowych

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prosimy o informowanie nas w przypadku, gdyby dowolne dane lub informacje przetwarzane przez FOAM FACTORY sp. z o.o. na Państwa temat okazały się nieprawidłowe lub nieaktualne dokonamy bezzwłocznie odpowiedniej korekty.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W przypadku zbierania Państwa danych od innych podmiotów niż Państwo, informujemy, że na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 4. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Posiadają Państwo prawo do przenoszenia danych osobowych.
 6. W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa dostępu do danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, odwołania udzielonej zgody, zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu (w przypadkach określonych przepisami prawa) bądź gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych zasad prosimy o kontakt drogą mailową na adres mail@foamfactory.pl lub drogą pocztową na adres siedziby FOAM FACTORY sp. z o.o..
 7. Jeśli wycofacie Państwo zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych i dokonacie Państwo formalnego zgłoszenia zg.
  z pkt. f) niniejszego paragrafu, wówczas FOAM FACTORY sp. z o.o. zaprzestanie ich przetwarzania.

W takim wypadku: dane osobowe zostaną usunięte, lub nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacje o udzielonych zgodach) FOAM FACTORY sp. z o.o. będzie przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

8. Czas przetwarzania danych, zgłaszanie naruszeń przetwarzania danych

8.1.  Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe nie będą przechowywane w jakimkolwiek celu dłużej niż to konieczne.
 2. Przechowywanie określonych danych jest również wymagane przepisami prawa, przez określony okres czasu, dokumentacja finansowa/faktury wystawione dla klienta – okres przechowywania 5 lat.
 3. Dane osobowe potencjalnych klientów, którzy udzielili wyraźnej zgody na otrzymywanie przez FOAM FACTORY sp. z o.o. wiadomości, będą przechowywane do momentu interakcji z FOAM FACTORY sp. z o.o. lub przez 36 miesięcy od ostatniej interakcji z FOAM FACTORY sp. z o.o..
 4. Wszelkie dane uzyskane w trakcie kontaktu z zespołem FOAM FACTORY sp. z o.o. będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne, aż do rozwiązania zgłoszonego tematu.
 5. Dane osobowe w związku z udzielonymi zgodami będą przetwarzane przez FOAM FACTORY sp. z o.o. przez okres:
 • 7 lat w przypadku działalności związanej z profilem działalności,

8.2 Zgłaszanie naruszeń przetwarzania danych osobowych

 1. W przypadku wystąpienia naruszeń powierzonych danych osobowych FOAM FACTORY sp. z o.o. zobowiązuje się do podjęcia bez zbędnej zwłoki wszelkich niezbędnych i adekwatnych środków w celu usunięcia naruszenia oraz zminimalizowania jego negatywnych skutków,
 2. FOAM FACTORY sp. z o.o. niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 72 godzin, poinformuje Klienta/interesariusza o każdym naruszeniu lub ryzyku naruszenia bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. FOAM FACTORY sp. z o.o. będzie informować Klienta o wszelkich podjętych przez niego środkach technicznych
  i organizacyjnych związanych z wystąpieniem naruszenia powierzonych danych osobowych.

9. Zmiana Polityki

FOAM FACTORY sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do polityki poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.